Powrót do: Aktualności

OGŁOSZENIE Podanie do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 30 w związku z art. 39 oraz art. 40 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla gminy Michałowice na lata 2010 – 2013 r.”, w ramach udziału społeczeństwa, którego przedmiotem jest sporządzenie niniejszego dokumentu.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać w dniach od 16 czerwca 2010 r. do 8 lipca 2010 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem do Urzędu Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34 lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl .

Wójt Gminy Michałowice

Data dodania: