Powrót do: Aktualności

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli w gminie Michałowice na rok szkolny 2010/2011

Szanowni Państwo.

Obowiązkowa nauka w szkole dla dzieci sześcioletnich (od września 2012 roku) to najważniejsza zmiana w oświacie, wprowadzona przez Sejm w 2009 roku. Obniżenie wieku rozpoczynania nauki stwarza szanse lepszego rozwoju dzieciom, które coraz szybciej i łatwiej poznają świat dzięki Internetowi i telewizji.

Jeszcze w roku szkolnym 2008/2009 dzieci sześcioletnie objęte były obowiązkiem przygotowania do szkoły w tzw. "zerówce”, zorganizowanej w szkole lub przedszkolu, a naukę w klasie I podejmowały siedmiolatki.

Od 1 września 2009 roku naukę w klasie I mogły rozpocząć już te sześciolatki, które wcześniej przez rok chodziły do przedszkola lub otrzymały pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tak więc w pierwszej klasie mogą uczyć się dzieci siedmioletnie i sześcioletnie. Dopiero w 2012 roku rozpoczęcie nauki w wieku sześciu lat będzie obowiązkowe dla wszystkich dzieci.

Od 1 września 2009 roku dzieci pięcioletnie uzyskały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest zadaniem gminy. Oznacza to, że gmina nie może odmówić przyjęcia pięciolatków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Od 1 września 2011 roku przygotowanie przedszkolne będzie już dla dzieci pięcioletnich obowiązkowe.

Do tego czasu, w okresie przejściowym, będą funkcjonować oddziały przedszkolne dla sześciolatków zorganizowane w każdej szkole podstawowej na terenie naszej Gminy. Do tych oddziałów mogą uczęszczać też dzieci pięcioletnie.

Każda ze szkół podstawowych zapewnia sale przystosowane do potrzeb sześciolatków, świetlice szkolne oferujące specjalne programy dla małych dzieci, opiekę wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i pedagogów szkolnych. Na życzenie rodziców również catering.

Rodzice sześciolatków mogą wybrać, czy ich dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w klasie I, czy też kontynuowało edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Aby stworzyć rodzicom faktyczną możliwość wyboru, we wszystkich szkołach podstawowych zaplanowano organizację przynajmniej jednego oddziału przedszkolnego i jednej klasy I dla sześciolatków. Konkretna liczba utworzonych oddziałów uzależniona będzie od decyzji, jaką podejmą rodzice.

Zapisy sześciolatków do I klas i oddziałów przedszkolnych, także dla pięciolatków, będą prowadzone w szkołach podstawowych w dniach od 1 marca do 31 marca 2010 roku.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W GMINIE MICHAŁOWICE NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Informujemy, że od 01. 03. 2010 r. wydawane są w przedszkolach karty zgłoszeń dzieci do przedszkoli.

1. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 5 lat (bez oddziałów zerowych), w tym dzieci z najmłodszego rocznika, które na dzień 1 września mają ukończone 3 lata.

2. Pierwszeństwo przysługuje dzieciom:
a) zamieszkałym i zameldowanym na terenie Gminy Michałowice
b) którego, przynajmniej jedno z rodziców ma stałe zameldowanie w Gminie
c) matek/ ojców samotnie je wychowujących
d) matek/ojców wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności
e) z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci)
f) z rodzin znajdujących się pod opieka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
g) pracowników oświaty
3. Rodzice pragnący skorzystać z w/w preferencji powinni do karty zgłoszenia dołączyć dokumenty potwierdzające określone sytuacje rodzinne.

4. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja rekrutacyjna w składzie:
- Dyrektor przedszkola
- dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej
- dwóch przedstawicieli Rady Rodziców
Z głosem doradczym w obradach Komisji może uczestniczyć przedstawiciel społeczności lokalnej.
5. Komisja uwzględniająca powyższe zasady przyjmuje dzieci w miarę posiadanych miejsc w przedszkolu.

6. Karty zgłoszeń będą przyjmowane wyłącznie przez intendentów w godzinach pracy do 31.03.2010 r. Rodzice przyjętego dziecka zobowiązani są w dniu przyjścia dziecka do przedszkola dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że jego stan zdrowia oraz higiena osobista nie budzą zastrzeżeń.

7. Do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice dołączają:
- dokumenty potwierdzające prawo korzystania z preferencji
- zobowiązanie o przestrzeganiu zapisów statutu przedszkola
- zobowiązanie o terminowym uiszczaniu opłat związanych z pobytem dziecka przedszkolu
8. Dyrektor przedszkola podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka i odpowiada za prawidłową organizację przebiegu naboru dzieci.

9. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola 23.04.2010 r.

Dzieci, które nie zostały przyjęte do gminnych przedszkoli z braku miejsc, mogą skorzystać z bogatej oferty działających na terenie naszej Gminy, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Michałowice przekazuje miesięcznie dotacje dla każdego wychowanka:
- dla niepublicznego przedszkola w wysokości 544,50 zł,

- dla niepublicznego punktu przedszkolnego w wysokości 290,40 zł.

Wykaz placówek niepublicznych na terenie Gminy Michałowice dostępny jest pod adresem :
Placówki niepubliczne na terenie Gminy Michałowice

Data dodania: