Powrót do: Aktualności

Uwaga azbest

Jedna z największych trucizn budowlanych.

Sprawa ta dotyczy wielu domów w Komorowie

Usuń niebezpieczny azbest z twojego dachu

Gmina Michałowice udziela dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Jeżeli posiadają Państwo dom lub budynek gospodarczy pokryty eternitem, możecie otrzymać dofinansowanie na zdjęcie i utylizację poszycia dachowego.

Wraz z wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 roku.

Nie zwlekaj zacznij działania już dziś!!!

Dokumenty jakie należy złożyć celem uzyskania dofinansowania:

1.Wniosek o dofinansowanie.
2. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
3. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
4. Aktualny dokument potwierdzający własność budynku/działki, lub oświadczenie o dysponowaniu własnością nieruchomości.
5. Mapę terenu, lub dokładny szkic z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem wniosku.
6. Kopię potwierdzenia zgłoszenia, w Wydziale właściwym ds. Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, rozpoczęcia robót budowlanych, lub rozbiórki obiektu budowlanego, albo decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
7. Kopię umowy na wykonanie prac zawartą z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaną przez właściwego starostę.

Po wykonaniu prac wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Gminy Michałowice o ich zakończeniu oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy:

1. Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

2. Kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych
i przetransportowanych na uprawnione składowisko.

3. Oryginału rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument będzie zwracany).

Załączniki i regulamin do pobrania na podstronie Ochrona Środowiska - AZBEST

Wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz komplet dokumentów do wypełnienia można także uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice, pokój nr 9, tel. 0-22 723-81-78 wew. 6

Data dodania: