Powrót do: Zarząd osiedla

Opinie, wnioski i inne pisma

2017

- Stanowisko ZOK w sprawie budowy sklepu Lidl

- Protest sklepikarzy

                          Podpisy pod protestem

- Pismo dotyczące odbioru ulicy Akacjowej po remoncie

- Pismo dot. wniosku z dnia 25 lipca 2017 r. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na Pl. Markowiczów w Komorowie

- Pismo w sprawie wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony na teren Komorowa

2016

Odpowiedź Wójta na pismo z dnia 12 kwietnia 2017

Pismo w sprawie przekazania działki na cele związane z infrastrukturą społeczną gminy Michałowice

Pismo w sprawia Domu Kultury

Wniosek do budżetu 2017

Pismo w sprawie naprawy koszy w Komorowie

Opinia ZOK w sprawie budowy parkingu na tyłach cmentarza w Komorowie

2015

Wspólne stanowisko radnej powiatu, A. Zalewskiej, radnych z Komorowa i Zarządu Osiedla Komorów dot. przebudowy AMD od Podhalańskiej do Berylowej.

Odpowiedź wójta w sprawie wycinki drzew w Komorowie

Odpowiedź wójta w sprawie ulicy Sportowej

Pismo radnego Piotra Kamińskiego w sprawie dokończenia remontu centrum Komorowa

Pismo ZOK w sprawie wycinki drzew na terenie Komorowa

Modernizacja ulicy Mazurskiej w Komorowie, wniosek ZOK

Zarys kosztorysu komorowskiego domu kultury 2016

Wniosek do wójta Gminy Michałowice w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok

Odpowiedź wójta Gminy Michałowice w sprawie dokończenia prac nad Modernizacją Alei Marii Dąbrowskiej

Pismo ZOK w sprawie modernizacji ulic Akacjowej, Klonowej i Lipowej

Odpowiedź Wójta Gminy Michałowice w sprawie stanu wybranych sosen wzdłuż torów WKD w Komorowie

Odpowiedź Wójta Gminy Michalowice w sprawie drzew stanowiących pomnik przyrody

Pismo do Wójta w sprawie modernizacji centrum Komorowa

Wniosek ZOK o wstrzymanie wykonania decyzji o wycince drzew wzdłuż linii torów WKD

Pismo ze Starostwa dotyczące wycinki drzew w Alei Starych Lip

Dokończenie przebudowy ulicy Mazurskiej w Komorowie

Stanowisko ZOK w sprawie planowanego remontu dróg Akacjowa, Lipowa, Klonowa

Uchwała Gminy w sprawie wycinki drzew w zabytkowej Alei Starych Lip w Komorowie

Stanowisko ZOK w sprawie modernizacji obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD

Wniosek ZOK o likwidację nielegalnych wysypisk śmieci

Wniosek ZOK w sprawie przebiegu ścieżki rowerowej na ul. Brzozowej

Pismo do Wójta w sprawie rozbudowy Alei Marii Dąbrowskiej, postulaty ZOK

2014

Sugestie i postulaty ZOK w sprawie modernizacji centrum Komorowa

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z dnia 23 marca 2013

Wniosek Inicjatywy na rzecz rozbudowy szkoły do Wójta Gminy Michałowice

Wnioski do budżetu Gminy na 2015 rok

Decyzja Starostwa w sprawie wycinki sosen

Decyzja Nadleśnictwa w sprawie wycinki sosen

Modernizacja centrum Komorowa- skarga ZOK, odpowiedź Wójta i urzędów

ZOK udziela poparcia Towarzystwu przyjaciół Zalesia Dolnego

Odpowiedź Starosty ws. ścieżki rowerowej

Rozbudowa szkoły w Komorowie, pisma, wnioski, listy

Prośba ZOK o lepsze odśnieżanie

2013

- Sprawozdanie z działań Zarządu wrzesień 2012-wrzesień 2013

- Przebieg prac zw. z modernizacją Placu Paderewskiego

Pismo Zarządu do komendanta policji.23.10.13

- Wniosek Zarządu w sprawie wstrzymania remontu ul. 3maja 14.10.13

- Wniosek Zarządu w sprawie realizacji remontu ul.Kredytowej i 3 Maja 02.10.13

-Opinia Zarządu dot. modernizacji ulic: Akacjowa, Klonowa, Lipowa 02.10.13

Pismo Zarządu w sprawie Placu Paderewskiego 29.07.13

Opinia Akacjowa, Lipowa, Klonowa, Żwirowa. Organizacja ruchu 23.05.13

Uwagi Zarządu do projektu ruchu na ulicy Żwirowej 17.04.13

Notatka po wizji lokalnej Zarządu 15.04.13

Podsumowanie działań Zarządu na dwulecie działalności 15.03.13

Wnioski uzupełniające do MPZP Zaciszna.z 28.01.13

Wnioski Zarządu do miejscowych planów zagosp. przestrz.28.01.13

 

2012

Pismo w spr. przeniesienia liceum 17.10.12

Wnioski ZOK do budżetu gm. Michałowice na 2013 r. 30.09.12

Uwagi do projektu modernizacji centrum Komorowa 28.07.12

Opinia n/t modernizacji ulic: Kujawska, Kredytowa, 3maja 18.07.12

 

2011

Pismo ZOK w spr. podziału Komorów-Granica 20.11.11

Uchwała ZOK nr 3/2011 w sprawie wydzielenia Osiedla Granica

Notatka ze spotkania ZOK z grupą inicjatywną na rzecz wydzielenia Osiedla Granica 16.11.11

Pismo w spr. wydzielenia Osiedla Granica 05.11.11

Informacja Zarządu Osiedla 02.08.11

Pismo ZOK w spr. strefy płatnego parkowania 15.07.11

Notatka nr 3 Odbiór ul. Sobieskiego 12.07.11

Pismo w spr. terenu przy Podhalańskiej 21.04.11

Notatka w spr.Placu Paderewskiego 07.04.11

Pismo w spr.zmiany budżetu na rok 2011

 

Archiwum

Wykonanie budżetu Zarządu na dzień 23.10.2007

Rezygnacja Wojciecha Asińskiego z funkcji przewodniczącego i członka Zarządu Osiedla Komorów z dnia 23.10.2007

-  Uwagi Ewy Borzymowskiej do Wójta dot. V wariantu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z dnia 16.10.2007

-Pismo w sprawie zagospodarowania terenów w Komorowie 03.10.2007

Odbiór ulicy Krasińskiego 24.08.2007

- Odpowiedź Wójta 03.09.2007: strona 1 , strona 2

Pismo do Komendanta Policji. 28.05.2007

Pismo Wójta do Poczty Polskiej w sprawie zagospodarowania terenów dawnej poczty 23.05.2007

Pismo do firmy Media Solutions w sprawie przejęcia domeny komorow.pl 14.04.2007

List radnego Przemysława Bryksy w sprawie ruchu ciężarówek przez Osiedle

Próg/wyniesienie skrzyżowania w ulicy Kolejowej. 12.12.2005

Ulica Kasztanowa-remont. 08.12.2005

Plan zagospodarowania Centrum Osiedla - uwagi. 2005r.

- Nieruchomość gminna w ul. Wiejskiej. 06.12.2006

Dom komunalny w Al. M. Dąbrowskiej - problem kanalizacji. 06.12.2005

Sprawa ławek dla Osiedla

Nieregularność linii ogrodzeń w Al. M. Dąbrowskiej. 16.11.2005