152

Statut

 

STATUT OSIEDLA KOMORÓW

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Osiedle jest jednostką pomocniczą gminy.
2. Osiedle obejmuje terytorium o powierzchni 196,74 ha. Dokładny przebieg jego granic ukazuje mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.
3. Osiedle działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:
   1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
   2) Statutu Gminy Michałowice (Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XLII/365/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice),
   3) oraz niniejszego statutu Osiedla.

§ 2

1. Osiedle tworzy, łączy lub dzieli oraz znosi rada gminy w drodze uchwały na wniosek mieszkańców lub organów dotychczas istniejącej jednostki pomocniczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawach określonych w ust. 1 wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
3. Mieszkańcy osiedla wyrażają opinię w sprawie uchwał, o których mowa w ust. 1 na zebraniach zwołanych przez wójta gminy.

§ 3

Do zadań osiedla należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb, a w szczególności:
1) inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu poprawę warunków życia społeczności osiedla,
2) zarządzanie mieniem komunalnym oraz rozporządzanie dochodami w odniesieniu do mienia przekazanego osiedlu do korzystania,
3) opiniowanie, na wniosek wójta gminy, projektów uchwał rady.

§ 4

1. Organami osiedla są:
   1) ogólne zebranie mieszkańców,
   2) zarząd osiedla.
2. Kadencja zarządu osiedla trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu.

 

Rozdział II
Ogólne zebranie mieszkańców

§ 5

1. Ogólne zebranie mieszkańców jest organem uchwałodawczym w osiedlu.
2. Prawo udziału w ogólnym zebraniu mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy osiedla, którzy najpóźniej w dniu zebrania kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze osiedla.
3. Ogólne zebranie mieszkańców zwołuje przewodniczący zarządu osiedla:
    1) z własnej inicjatywy,
    2) na wniosek zarządu osiedla,
    3) na pisemne żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
    4) na wniosek rady gminy lub wójta gminy.
4. Ogólne zebranie mieszkańców odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.
5. Ogólne zebranie mieszkańców na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt. 2, 3 i 4, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
6. O ogólnym zebraniu mieszkańcy osiedla winni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację, na czyj wniosek zebranie jest zwoływane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad, podanie zakresu proponowanych do podjęcia uchwał.
7. Termin i miejsce ogólnego zebrania mieszkańców przewodniczący zarządu osiedla podaje do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w osiedlu, w szczególności poprzez wywieszenie na wszystkich tablicach osiedlowych i gminnych w osiedlu.
8. Przewodniczący zarządu osiedla może korzystać z pomocy organizacyjnej w zwołaniu ogólnego zebrania mieszkańców i w tym celu zwraca się do wójta gminy.
9. W przypadku nie zwołania przez przewodniczącego zarządu osiedla ogólnego zebrania mieszkańców na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt. 2, 3 i 4, zebranie zwołuje wójt gminy. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 6

Do wyłącznej kompetencji ogólnego zebrania mieszkańców należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla osiedla i jego mieszkańców z wyłączeniem spraw będących w kompetencji rady gminy, wójta gminy oraz innych organów administracji publicznej,
2) wybór i odwołanie przewodniczącego zarządu osiedla,
3) wybór i odwołanie zarządu osiedla,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności przewodniczącego i zarządu osiedla,
5) podejmowanie uchwał w sprawach zarządzania mieniem komunalnym oraz rozporządzania dochodami z tego źródła w odniesieniu do mienia przekazanego przez radę gminy osiedlu do korzystania,
6) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania środków budżetowych przekazanych osiedlu przez radę gminy,
7) wyrażanie, na wniosek wójta gminy, opinii dotyczących projektów uchwał rady.

§ 7

1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
   1) dla prawomocności uchwał ogólnego zebrania mieszkańców niezbędna jest obecność co najmniej 10 % uprawnionych mieszkańców osiedla,
   2) głosowanie odbywa się w sposób jawny.
2. Przepisu ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ogólne zebranie odbywa się w drugim terminie, po upływie 30 minut od pierwszego terminu a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 5 ust. 6.

§ 8

1. Ogólne zebranie mieszkańców, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi przewodniczący zarządu osiedla lub upoważniony przez niego członek zarządu osiedla.
2. Porządek obrad każdego zebrania powinien zawierać przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, sprawozdanie z realizacji uchwał, które składa przewodniczący zarządu osiedla lub upoważniony przez niego członek zarządu osiedla.

§ 9

1. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy osiedla. Spis uprawnionych mieszkańców osiedla sporządza Urząd Gminy.
2. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.

§ 10

W ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla mogą brać udział członkowie rady gminy, wójt gminy, przedstawiciele urzędu gminy oddelegowani przez wójta dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, organizacji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 11

1. Z każdego ogólnego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
    1) datę, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa,
    2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania,
    3) nazwiska zaproszonych na zebranie osób i oznaczenie ich stanowisk,
    4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
    5) zatwierdzony porządek obrad,
    6) sprawozdanie przewodniczącego zarządu osiedla z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
    7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalanych wniosków,
    8) podjęte uchwały na zebraniu.
2. Ogólne zebranie mieszkańców podejmuje uchwały stosownie do przepisów niniejszego statutu. Uchwały te nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów.
3. Podjęte na ogólnym zebraniu mieszkańców uchwały przewodniczący zarządu osiedla w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazuje do wójta gminy. Protokół z ogólnego zebrania mieszkańców przewodniczący zarządu osiedla przekazuje do wójta w terminie 30 dni po odbyciu zebrania.
4. Wójt gminy bada zgodność podjętych uchwał z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
5. Uchwała ogólnego zebrania mieszkańców sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka wójt gminy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia.
6. Od rozstrzygnięcia wójta w sprawie stwierdzenia o nieważności uchwały służy organowi wykonawczemu osiedla odwołanie do rady gminy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.
7. Rada gminy rozpatruje odwołanie osiedla na sesji, po zapoznaniu się z opiniami wójta oraz właściwej komisji.
8. Wójt gminy realizuje ważnie podjęte przez ogólne zebranie mieszkańców uchwały we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez właściwy organ, jeżeli ich realizacja przekracza jego kompetencje.
9. O sposobie załatwienia spraw wynikających z ważnie podjętych uchwał ogólnego zebrania mieszkańców wójt gminy informuje przewodniczącego zarządu osiedla w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwał.
9a. Wójt udziela odpowiedzi na wnioski i uwagi mieszkańców zgłoszone podczas ogólnego zebrania mieszkańców w ciągu 30 dni od dnia otrzymania protokołu z zebrania
10. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołu z ogólnego zebrania mieszkańców, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

 

Rozdział III
Zarząd Osiedla

§ 12

1. Zarząd osiedla jest organem wykonawczym w osiedlu.
2. Zarząd osiedla liczy 7 osób. Na czele zarządu stoi przewodniczący.
3. Przewodniczącym i członkiem zarządu osiedla może być wybrany mieszkaniec osiedla posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy.

§ 13

Przewodniczący zarządu osiedla korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 14

1. Wybory przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla zarządza rada gminy, nie później niż 3 miesiące po wyborach do rady gminy.
2. Termin wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla ustala wójt gminy, nie później niż 1 miesiąc po ich zarządzeniu przez radę gminy.
3. Zebranie ogólne mieszkańców w sprawie wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla przeprowadza się w terminie do 2 miesięcy po ich zarządzeniu przez radę gminy.
4. W tym celu wójt gminy określa, w porozumieniu z zarządem osiedla poprzedniej kadencji miejsce, dzień i godzinę zwołania zebrania mieszkańców oraz wyznacza spośród pracowników urzędu gminy przewodniczącego zebrania odpowiedzialnego za przeprowadzenie w sposób sprawny wyborów. W porozumieniu z radnymi, na przewodniczącego zebrania, wójt może wyznaczyć radnego z terenu osiedla.
5. Zebranie ogólne mieszkańców otwiera przewodniczący wyznaczony przez wójta gminy, który przedstawia porządek obrad i cel zgromadzenia, następnie przeprowadza w trybie jawnym wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza spośród mieszkańców osiedla.
6. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu ogólnego zebrania mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
7. Postanowienia § 7 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 15

1. Przewodniczący zarządu osiedla oraz członkowie zarządu osiedla wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.
2. W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru przewodniczącego zarządu osiedla, w drugiej – członków zarządu osiedla.

§ 16

1. Do przeprowadzenia wyborów ogólne zebranie mieszkańców wyłania komisję wyborczą w składzie 5 osób. Członek komisji nie może kandydować na przewodniczącego zarządu osiedla lub członka zarządu osiedla.
2. Członkowie komisji wyborczej wybierają ze swojego składu przewodniczącego.
3. Do zdań komisji wyborczej należy:
    1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
    2) przygotowanie kart wyborczych,
    3) przeprowadzenie głosowania,
    4) ustalenie wyników wyborów,
    5) sporządzenie protokółu i ogłoszenie wyników wyborów.
4. Protokół z przeprowadzonych czynności wyborczych podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.
5. Protokoły z przeprowadzonych wyborów i karty do głosowania załączane są do protokołu z zebrania ogólnego mieszkańców.

§ 17

1. Na kartach do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej, zgłoszoną podczas zebrania, listę kandydatów.
2. Wybór przewodniczącego zarządu osiedla polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku.
3. Wybór zarządu osiedla polega na postawieniu znaku „X” przy nazwiskach kandydatów w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia.
4. Za nieważne uznaje się karty:
    1) inne niż wydane przez komisję wyborczą,
    2) w których liczba znaków „X” przekracza liczbę miejsc w danym organie.
5. Kart całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników. Dopiski na karcie nie wpływają na jej ważność.
6. Ważne są karty:
    1) bez dokonanego wyboru,
    2) na których liczba znaków „X” była równa lub mniejsza od liczby miejsc w danym organie.
7. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnych głosów.
8. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało tyle samo głosów a liczba tych kandydatów przekracza pozostałe do obsadzenia mandaty komisja wyborcza przeprowadza powtórne głosowanie.
9. W powtórnym głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, o których mowa w ust. 8 ubiegający się o pozostałą do obsadzenia liczbę miejsc w danym organie.
10. Jeżeli wyniki powtórnego głosowania nie umożliwiają jednoznacznego wskazania, którzy kandydaci zostali wybrani komisja wyborcza przeprowadza losowanie spośród tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów tak by możliwe było obsadzenie wylosowanymi kandydatami wszystkich pozostałych wolnych mandatów.

§ 18

1. Do obowiązków i kompetencji zarządu osiedla należy:
    1) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych mających na celu poprawę warunków życia społeczności osiedla,
    2) przygotowywanie projektów uchwał zebrania ogólnego mieszkańców,
    3) kierowanie realizacją uchwał zebrania ogólnego mieszkańców,
    4) składanie informacji ze swej działalności na zebraniach ogólnych mieszkańców,
    5) zarządzanie, zgodnie z przepisami prawa, środkami finansowymi i gospodarowanie składnikami mienia, które rada gminy przekazała osiedlu,
    6) występowanie do zebrania ogólnego mieszkańców osiedla z projektami uchwał dotyczących potrzeb osiedla,
    7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa,
    8) współpraca w szczególności z radnymi z terenu osiedla oraz innymi osiedlami i sołectwami gminy.
2. Posiedzenia zarządu osiedla odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.
3. Protokół z posiedzenia zarządu osiedla przewodniczący zarządu osiedla przekazuje do wójta w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia.
4. Wójt udziela odpowiedzi na wnioski i uwagi zawarte w protokole z posiedzenia zarządu osiedla w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołu.

§ 19

Do zadań przewodniczącego zarządu osiedla należy w szczególności:
1) zwoływanie i prowadzenie zebrania ogólnego mieszkańców osiedla z zastrzeżeniem zapisów § 14,
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom zarządu osiedla,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy na której rozpatrywane jest odwołanie osiedla, o którym mowa w § 11 ust. 7,
4) uczestniczenie w naradach sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli zwoływanych przez wójta,
5) składania informacji o działalności zarządu osiedla na zebraniu ogólnym mieszkańców.

§ 20

1. Przewodniczący zarządu osiedla jest każdorazowo zawiadamiany o sesji rady gminy, przez przewodniczącego rady gminy, na takich samych zasadach jak radny.
2. Na sesjach rady gminy przewodniczącemu zarządu osiedla przysługuje prawo występowania z głosem doradczym.
3. Przewodniczącemu zarządu osiedla przysługuje prawo składania do organów gminy wniosków wynikających z uchwał ogólnego zebrania mieszkańców.

§ 21

1. Przewodniczący zarządu osiedla i członkowie zarządu osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem ogólnym mieszkańców i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji, na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu ogólnym mieszkańców.
2. Z wnioskiem o odwołanie przewodniczącego zarządu osiedla i członków zarządu osiedla może zwrócić się do zebrania również wójt gminy.
3. Uchwała o odwołaniu z pełnionej funkcji podejmowana jest w głosowaniu tajnym po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 22

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, odwołania lub rezygnacji przewodniczącego zarządu osiedla rada gminy w terminie do 2 miesięcy, od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu, zarządza wybory uzupełniające.
1a. W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, lub rezygnacji członka zarządu osiedla zebranie ogólne mieszkańców podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu na najbliższym zebraniu odbytym od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu.
2. Wybory dla uzupełnienia zarządu osiedla lub wybrania nowego składu zarządu osiedla, z wyłączeniem przewodniczącego zarządu osiedla, przeprowadza samodzielnie zebranie ogólne mieszkańców zwołane przez przewodniczącego zarządu osiedla.
3. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zasady określone w § 14, §15, §16 i § 17.
4. Kadencja nowo wybranego przewodniczącego zarządu osiedla i członka zarządu osiedla kończy się w terminie określonym w § 4 ust. 2.

 

Rozdział IV
Zarządzanie mieniem komunalnym gminy i gospodarka finansowa osiedla

§ 23

1. Osiedlu mogą zostać przekazane do zarządzania i korzystania składniki mienia komunalnego wraz z dochodami z tego źródła oraz środki budżetowe,
2. Bezpośrednie czynności związane z wykorzystaniem przekazanego mienia sprawuje zarząd osiedla.
3. Sposób korzystania z mienia dla potrzeb osiedla określa ogólne zebranie mieszkańców w drodze uchwał.
4. W przypadku wydzierżawienia lub najmu przekazanego mienia komunalnego na okres dłuższy niż 3 lata wymagana jest zgoda rady gminy, po uzyskaniu opinii wójta gminy,
5. Przekazane osiedlu mienie komunalne nie może być przez osiedle zbyte. Zbycie przez gminę przekazanego do zarządzania przez osiedle mienia wymaga zgody ogólnego zebrania mieszkańców osiedla.
6. Obowiązkiem zarządu osiedla w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

§ 24

1. Organy osiedla występują do rady gminy o zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności oraz wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.
2. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
3. Na zasadach ustalonych przez radę gminy, osiedle w ramach budżetu gminy, może otrzymywać środki finansowe na realizację swoich zadań.

§ 25

1. Oprócz środków finansowych przyznanych przez radę gminy osiedle może otrzymywać środki finansowe, które stanowią:
    1) dobrowolne składki i darowizny,
    2) dochody z mienia gminy przekazanego osiedlu w zarząd,
    3) środki z organizowanych przez osiedle imprez,
    4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. Nie wykorzystane w roku budżetowym środki finansowe, o których mowa w § 24 ust. 3 oraz w § 25 ust. 1 stanowią część nadwyżki budżetowej gminy, o ile rada gminy nie postanowi inaczej.

§ 26

1. Obsługę finansową w ramach dochodów i wydatków osiedla prowadzi gmina.
Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami osiedla przed akceptacją przez wójta gminy wymagają parafowania przez przewodniczącego zarządu osiedla lub upoważnionego przez niego członka zarządu osiedla.
2. Skarbnik gminy informuje przewodniczącego zarządu osiedla o stanie środków i ich rozdysponowaniu przez radę gminy zgodnie z wnioskami osiedla.
3. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową osiedla sprawuje wójt gminy za pośrednictwem skarbnika gminy.

§ 27

Działalność osiedla kontroluje rada gminy za pośrednictwem komisji rewizyjnej.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 29

1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje rada gminy.